Τόνοι τα οικοδομικά υλικά από τα κατεχόμενα

Πλήρης ασυνειδησία και εξευτελισμός για μερικά ευρώ περισσότερο κέρδος! Και συνένοχος η Κυπριακή Κυβέρνηση…

Τα οικοδομικά υλικά που προέρχονται από το ψευδοκράτος διέρχονται χωρίς περιορισμούς από τα οδοφράγματα και καταλήγουν στις αποθήκες Ελληνοκύπριων εμπόρων.

Για τη διακίνησή τους στις ελεύθερες περιοχές κρατείται ενήμερο το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο, όπως διαβεβαιώνει τη Βουλή ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, προβαίνει στους ίδιους ελέγχους που ισχύουν για τα αντίστοιχα προϊόντα που παράγονται ή και εισάγονται στις περιοχές που ευρίσκονται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, εάν κριθεί σκόπιμο, πραγματοποιούνται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των Ελληνοκύπριων επιχειρηματιών που αγοράζουν από τα κατεχόμενα τα οικοδομικά υλικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα κατασκευής τους. Τα υλικά οικοδομής που προέρχονται από τα κατεχόμενα αφορούν στην πλειονότητά τους τούβλα. Όπως μας λέχθηκε, μεταφέρεται και πέτρα από τον Γερόλακκο, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για τη συντήρηση διατηρητέων οικοδομών.

Όπως παρατηρείται με όλα τα προϊόντα που προέρχονται από το ψευδοκράτος, έτσι και με τα οικοδομικά υλικά, υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος των ελληνοκυπριακών επιχειρήσεων που κατασκευάζουν τούβλα καθώς το κόστος παραγωγής είναι κατά πολύ χαμηλότερο στις κατεχόμενες περιοχές. Συνεπώς, είναι πολύ μεγαλύτερο το κέρδος για τους επιχειρηματίες του τομέα που αγοράζουν οικοδομικά υλικά από τα κατεχόμενα, οι οποίοι, βεβαίως, δεν έχουν κανένα λόγο να διαφημίζουν, ότι το εμπόρευμά τους είναι κατασκευασμένο στο ψευδοκράτος. Τα τουβλοποιία που δραστηριοποιούνται στις ελεύθερες περιοχές εγείρουν θέμα ποιότητας των τούβλων που μεταφέρονται από τα κατεχόμενα μέσω της γραμμής αντιπαράταξης και κατ’ επέκταση, ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών στις οικιστικές μονάδες των οποίων χρησιμοποιούνται τα τούβλα από τα κατεχόμενα καθώς όπως υποστηρίζουν, για την κατασκευή τους δεν ακολουθούνται οι προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε υποβάλλονται στους απαιτούμενους εργαστηριακούς ελέγχους.

Ειδικότερα, κατόπιν σχετικής ερώτησης του βουλευτή Γιώργου Περδίκη, o Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ενημέρωσε τους βουλευτές, με επιστολή του στις 22/8/2017, με τα ακόλουθα:

  1. Το θέμα της διαχείρισης εμπορευμάτων που προέρχονται από τις περιοχές που ευρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας καλύπτεται από τον Κανονισμό 866/2004 του Συμβουλίου της ΕΕ και από τον Κανονισμό 1480/2004 (ειδικοί κανόνες). Τα εμπορεύματα υπόκεινται σε προϋποθέσεις και υφίστανται τους ελέγχους σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία, όπως ορίζεται στο Παράρτημα II του Κανονισμού 866/2004 και συνοδεύονται από έγγραφο που εκδίδεται από το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο. (1) Ο έλεγχος του εγγράφου αυτού πραγματοποιείται στα σημεία διέλευσης από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων.

Από τη μια φωνάζουν και το αποκαλούν ψευδοκράτος και από την άλλη αναφέρονται σε έγγραφα που εκδίδει το τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο!

2.  Στο Παράρτημα II του Κανονισμού 866/2004, πιο γνωστός ως Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής, δεν υπάρχει αναφορά για τα δομικά προϊόντα και συνεπώς δεν επιβάλλεται όπως τα δομικά προϊόντα κατά την είσοδό τους στις περιοχές που ευρίσκονται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας να φέρουν τη Σήμανση CE, που αποτελεί ένδειξη συμμόρφωσής με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Έπειτα από συνεννόηση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Νομικής Υπηρεσίας, αποφασίστηκε όπως παρακολουθείται η διακίνησή τους και εφόσον τα προϊόντα αυτά εισέλθουν στις περιοχές που ευρίσκονται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, να υπόκεινται στους ίδιους ελέγχους που ισχύουν για τα προϊόντα που παράγονται και κυκλοφορούν στις περιοχές που ευρίσκονται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3. Με βάση τα πιο πάνω, συμφωνήθηκε όπως το Τμήμα Τελωνείων, κατά την παρουσίαση δομικών προϊόντων στα σημεία ελέγχου με σκοπό τη διέλευσή τους στις ελεύθερες περιοχές, να ενημερώνει αμέσως το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω τηλεφώνου και να διαβιβάζει τα συνοδευτικά έγγραφα των προϊόντων (2) μέσω τηλεομοιότυπου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει τα στοιχεία του οικονομικού παράγοντα που αναγράφονται στο συνοδευτικό έγγραφο (παραγγελιοδόχο) και προβαίνει σε έλεγχο. Στην περίπτωση που ληφθεί απόφαση για εργαστηριακούς ελέγχους, γίνεται δειγματοληψία στους χώρους του οικονομικού παράγοντα που προέβη στην παραγγελία.

Ποιος εκδίδει τα «συνοδευτικά έγγραφα»; Δεν είναι το «ψευδοκράτος»; Γιατί τα δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία μια και ΔΕΝ αναγνωρίζει το «ψευδοκράτος»; Και έχουμε την απαίτηση να μας παίρνουν σοβαρά και οι ξένοι και οι τούρκοι!

4. Η εποπτεία της αγοράς των δομικών προϊόντων που προέρχονται από το ψευδοκράτος γίνεται σε δειγματοληπτική βάση όπως στην περίπτωση προϊόντων που παράγονται από Ελληνοκύπριους παραγωγούς και προϊόντων που διατίθενται στην αγορά και προέρχονται από την Ε.Ε. αλλά και από τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, η εποπτεία της αγοράς των δομικών προϊόντων γίνεται μέσω ενός ενεργητικού συστήματος, όπου αποφασίζονται στενευμένες εκστρατείες, δηλαδή, έλεγχος συγκεκριμένου προϊόντος που διατίθεται στην αγορά σε μια χρονική περίοδο με εξέταση των απαραίτητων εγγράφων ή/και εργαστηριακών ελέγχων των προϊόντων, και μέσω του παθητικού συστήματος, όπου η αρμόδια Αρχή για την εποπτεία της αγοράς προβαίνει σε ενέργειες, μετά από καταγγελία ή ειδοποίηση από άλλη Αρχή. Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση προϊόντων με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε επίδοση Ειδοποίησης Συμμόρφωσης, με την οποία καλείται ο οικονομικός παράγοντας να συμμορφωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται. Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης με την Ειδοποίηση Συμμόρφωσης, το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να απέχει από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων προτίθετο να λάβει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το Υπουργείο Εσωτερικών ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για την εποπτεία της αγοράς των δομικών προϊόντων, λαμβάνοντας τα απαραίτητα αναλογικά μέτρα, όπως περιορισμό της διαθεσιμότητας του προϊόντος στην αγορά.

>>> Κλείστε τα οδοφράγματα, αν θέλετε αποτελέσματα: Οι Τούρκοι της Κύπρου είναι απλά εκμεταλλευτές

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.