Μαζικές Κυπριακές υπηκοότητες σε επενδυτές

Το Υπουργικό Συμβούλιο ξεχείλωσε και τα κριτήρια που το ίδιο έθεσε για να μπορεί κάποιος αλλοδαπός επενδυτής να αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα, όπως προκύπτει από τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία κατατίθενται ενώπιον του Σώματος για έγκριση πολιτογραφήσεων. 

Οι πολιτογραφήσεις αυτές θεωρούνται «συλλογικές» και αφορούν μεγάλες, όπως χαρακτηρίζονται, επενδύσεις και οι υπηκοότητες παραχωρούνται σε ομάδες επιχειρηματιών. Αξίζει να σημειωθεί, πως ο αριθμός των αλλοδαπών στους οποίους παραχωρείται κάθε φορά υπηκοότητα κρατείται μυστικός, οπόταν δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο ούτε το Κοινοβούλιο. Η Βουλή δεν μπορεί να ελέγξει αν η ομάδα των επιχειρηματιών που παίρνουν υπηκοότητα είναι πέντε δέκα ή περισσότεροι και αν η «συλλογικότητα» χρησιμοποιείται σαν «όχημα» παραχώρησης υπηκοοτήτων κατά παρέκκλιση. Σημειώνεται επίσης, πως εκτός από τους εν λόγω επενδυτές, κυπριακή υπηκοότητα παραχωρείται και στα μέλη των οικογενειών τους.

Σε περίπου ένα χρόνο παραχωρήθηκαν «μαζικές» υπηκοότητες σε 25 περιπτώσεις επενδυτών που αντιστοιχούν σε περίπου δύο ομαδικές υπηκοότητες ανά μήνα. 

Οι υπηκοότητες παραχωρούνται στο πλαίσιο του προγράμματος για «παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας σε μn Κύπριους επιχειρηματίες/ επενδυτές με κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση στη βάση του κριτηρίου Α.8(1) (Συλλογικές Μεγάλες Επενδύσεις) του Υπουργικού Συμβουλίου υπ αριθμόν 76.668 και ημερομηνίας 19.3.2014 με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αργείου Πληθυσμού Νόμων 2002-2015- Συλλογικό Σχέδιο LXXXΙΙ».

Στο σχετικό έγγραφο που συνοδεύει τις αιτήσεις αναφέρεται ότι σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 – 2015 το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, υπό όρους ως ήθελε κατά περίπτωση καθορίσει, να επιτρέψει την Πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών ως πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από το χρόνο διαμονής των αλλοδαπών στην Κύπρο.

Αναφέρεται επίσης, πως στη βάση των διατάξεων της προαναφερθείσας νομοθεσίας το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αρ. 76.668 και ημερομηνίας 19.3.2014 έθεσε τα κριτήρια και τους όρους για την παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας σε μη Κύπριους επιχειρηματίες/ επενδυτές και στα μέλη των οικογενειών τους. Το κριτήριο Α.8 της προαναφερθείσας Απόφασης προβλέπει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα σε ειδικές περιπτώσεις, να μειώσει τα κριτήρια της αναφερθείσας Απόφασης Α.1 (Επένδυση σε κρατικά ομόλογα), Α.2 (Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών), Α.3 (Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής) και Α.4 (Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες) σε €2,5 εκατ. για επενδυτές που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε συλλογικό σχέδιο επενδύσεων, εφόσον η συλλογική επένδυση είναι τουλάχιστον €12.5 εκατ.

Ακόμη, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Απόφαση του Συμβουλίου οι σύζυγοι των μη Κυπρίων επενδυτών, που αποκτούν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα δικαιούνται να αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα επίσης με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση και έχουν το δικαίωμα της ταυτόχρονης υποβολής και έγκρισης της αίτησης τους.

Η προώθηση των υπηκοοτήτων γίνεται με πρωτοβουλία του υπουργού Εσωτερικών με τη σύμφωνο γνώμη του υπουργού Οικονομικών.

Οι υπό αναφορά αιτητές δεν ικανοποιούν τις διατάξεις των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 – 2015, επειδή δεν έχουν επταετή παραμονή στην Κύπρο.

Βάσος Βασιλείου  “Φ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.