Άναψε «πράσινο» για το “EurοΑsia Interconnector”

Στο τελικό στάδιο της αδειοδότησης βρίσκεται το έργο της διασύνδεσης Eurοasia Interconnector, που βρίσκεται στο επίκεντρο της ενεργειακής συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, και προβλέπει την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από σταθμούς φυσικού αερίου προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €3,5 δισεκατομμύρια και λόγω της φύσεως και των αναγκών που εξυπηρετεί, έχει κατηγοριοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI).

Διαχωρίζεται σε 3 διαδρομές, Ισραήλ – Κύπρος, Κύπρος – Ελλάδα (Κρήτη), Ελλάδα (Κρήτη) – Ελλάδα (Αττική). Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις, αλλά η παρούσα μελέτη γίνεται για σκοπούς περιβαλλοντικής αδειοδότησης μόνο της πρώτης φάσης του έργου και η παρούσα μελέτη αφορά το μέρος του έργου που θα βρίσκεται εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά την πρώτη φάση θα εγκατασταθούν 2 από τα καλώδια μεταφοράς σε κάθε διαδρομή όπως επίσης και οι εγκαταστάσεις των σταθμών μετατροπής συνεχούς ρεύματος 1000MW σε εναλλασσόμενο. Η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2022. Κατά τη δεύτερη φάση θα τοποθετηθούν επιπρόσθετα καλώδια στους διαδρόμους των ήδη υφιστάμενων καλωδίων για αναβάθμιση του συστήματος.

Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τεχνολογίας HVDC (υψηλής τάσης συνεχόμενου ρεύματος). Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την μεταφορά ρεύματος υψηλής τάσης σε μεγάλες αποστάσεις. Για την εφαρμογή της τεχνολογίας θα χρησιμοποιηθούν καλώδια τύπου XLPE σε διαδρόμους πέραν των 1500 χιλιομέτρων και 6 σταθμοί μετατροπής δυναμικότητας 1000ΜW ο κάθε ένας (2 Ισραήλ, 1 Κύπρο, 1 Κρήτη, 2 Αττική). Στη συνέχεια, η συνεχόμενη τάση θα μετατρέπεται σε εναλλασσόμενη και θα διοχετεύεται στα εθνικά δίκτυα μέσω παρακείμενων υποσταθμών διανομής. Για κάθε υποσταθμό, θα τοποθετηθούν ηλεκτρόδια τα οποία θα απέχουν μια ελάχιστη προκαθορισμένη απόσταση από τον υποσταθμό και θα λειτουργούν ως σύστημα γείωσης σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας κατά τη λειτουργία.

Η απαιτούμενη επιφάνεια για την κατασκευή του σταθμού μετατροπής θα είναι περίπου 40.000m². Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης του χώρου αναμενόταν να έχει εκσκαφή και αποκομιδή δέντρων για λόγους ισοπέδωσης Περίπου 30 δέντρα προτείνεται από τους μελετητές όπως επαναφυτευθούν σε κοντινή περιοχή εντός του δικτύου Natura 2000 κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Δασών. Τα παραγόμενα θραύσματα θα μεταφερθούν στο επιλεγμένο σημείο συλλογής προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν για μεταγενέστερο στάδιο. Το έργο κατασκευής του σταθμού θα διαρκέσει ένα περίπου χρόνο.

Η πρόσβαση στο έργο θα γίνεται μέσω υφιστάμενου οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα στο Σταθμό μετατροπής δίνεται πρόσβαση από τον δρόμο Κοφίνου – Αλαμινού μέσα από χωμάτινο δρόμο μήκους μισού περίπου χιλιομέτρου. Στο σταθμό Πόντισης πρόσβαση δίνεται από τη λεωφόρο Κιτίου – Ζυγίου μέσα από υφιστάμενο χωμάτινο δρόμο και ιδιωτικό τεμάχιο συνολικού μήκους περίπου 1 χμ. Η χερσαία γραμμή είναι τοποθετημένη στο ασφάλτωμα υφιστάμενων δρόμων, δρόμος Κοφίνου – Αλαμινού, οδός Λατούρου και λεωφόρος Κιτίου Ζυγίου).

Κενό στη δημόσια διαβούλευση

Στην Κύπρο, η Περιβαλλοντική Αρχή ενέκρινε το έργο υπό όρους αφού έλαβε υπόψη τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, τις θέσεις των μελών της Επιτροπής και άλλων αρμόδιων Αρχών και τα χωροταξικά και περιβαλλοντικά δεδομένα της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής που θα επηρεαστεί.

Κατά την αξιολόγηση της μελέτης έχει εντοπιστεί κενό όσον αφορά τη δημόσια διαβούλευση με όλους τους δυνητικά επηρεαζόμενους από το προτεινόμενο έργο δηλ. πολίτες που κατοικούν κοντά στο έργο, το κοινό, οργανώσεις κ.λπ., βάσει των απαιτήσεων σχετικού Κανονισμού της ΕΕ.

Επιπρόσθετα από τους όρους που περιλαμβάνονται στην έγκριση, σε περίπτωση αδειοδότησης του έργου και πριν τη λήψη τελικής έγκρισης έναρξης του έργου από το υπουργείο Ενέργειας, ο φορέας υλοποίησης θα πρέπει να συνομολογήσει γραπτή συμφωνία με το Τμήμα Περιβάλλοντος που θα αφορά χρηματικό ποσό €15.000 ανά έτος για την περίοδο κατασκευής, με σκοπό τη χρηματοδότηση της εφαρμογής και παρακολούθησης των όρων που αφορούν τη κατασκευή του έργου.

Σημειώνεται επίσης, πως ο φορέας υλοποίησης θα πρέπει να δεσμευτεί να συνομολογήσει νέα συμφωνία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου, η οποία θα προνοεί την καταβολή χρηματικού ποσού προς το Τμήμα, με σκοπό τη χρηματοδότηση της παρακολούθησης των όρων που αφορούν τη λειτουργία του έργου.

Τονίζονται ότι τέθηκαν όροι που πρέπει να εφαρμοστούν πριν την εγκατάσταση των καλωδίων και είναι ουσιώδεις. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να προχωρήσει η χορήγηση οποιασδήποτε άδειας κατασκευής/ λειτουργίας του έργου πριν τη σχετική γραπτή συνεννόηση με την Περιβαλλοντική Αρχή, όσον αφορά την ικανοποίηση των όρων αυτών. Όπως αναφέρεται και στους υπό αναφορά όρους, πριν την εγκατάσταση των καλωδίων, ο φορέας υλοποίησης πρέπει να υποβάλει Μελέτη Μετρήσεων Βάσης Αναφοράς που να αφορά τον καθορισμό της τελικής όδευσης των χερσαίων και υποθαλάσσιων καλωδίων.

Άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου 

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι ενεργειακή διασύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ, την Κρήτη και τη Αττική μέσα από υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο. Η διασύνδεση αυτή θα επιτυγχάνει την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου από την υπόλοιπη Ευρώπη ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει την ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρώπης με την Ασία παρέχοντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα.

Το έργο εμπίπτει στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εμπλεκομένων κρατών και βάσει της ΜΕΕΠ αναμένεται να συνεισφέρει στους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί αφού, μεταξύ άλλων:

Τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου σαν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αυτής της Κρήτης και του Ισραήλ. Ο τερματισμός της ενεργειακής απομόνωσης όλων των κρατών μελών αποτελεί βασικό στόχο και προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημιουργεί ένα διάδρομο ηλεκτρικής ενέργειας από Ισραήλ – Κύπρο – Κρήτη – Ελλάδα (Ευρώπη), μέσω των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με ασφάλεια να εφοδιάζεται με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Κύπρο και το Ισραήλ (και Ελλάδα) αλλά και από τις διαθέσιμες ανανεώσιμες ενέργειας, συμβάλλοντας την ίδια στιγμή στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς

Συνεισφέρει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού  των τριών χωρών και του συστήματος της ΕΕ συνολικά, με την ενσωμάτωση των απομονωμένων μικρών συστημάτων Κύπρου και Κρήτης με το Ισραηλινό και Ευρωπαϊκό Ηπειρωτικό δίκτυο για αδιάλειπτη ροή ενέργειας.

Προσφέρει απαραίτητο υπόβαθρο μεταφοράς Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ και μείωση των εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2 Emissions).

Προσφέρει σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη στα εμπλεκόμενα κράτη προωθώντας την μεταξύ τους συνεργασία αλλά και την συνεργασία μεταξύ άλλων γειτονικών χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεισφέρει στο στόχο  του 10% της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρέχει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη (socio-economic benefits) της τάξεως των €10 δισ. στα εμπλεκόμενα κράτη, τα οποία προκύπτουν από την μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση αποδοτικότερων τρόπων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) έναντι πιο ενεργοβόρων και ρυπογόνων καυσίμων.

Άγγελος Νικολάου “Φ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.