ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το παιχνίδι συγκάλυψης των “Ισλαμιστών Μαχητών της Λιβύης”

HILARY CLINTON ΚΑΙ THERESA MAY ΓΝΩΡΙΖΑΝΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MI5

Ο βομβιστής αυτοκτονίας του Μάντσεστερ, Salman Abedi, ήταν μέρος μιας εξτρεμιστικής ομάδας, των Ισλαμιστών Μαχητών της Λιβύης,(LIFG), που αναπτύχθηκε στο Μάντσεστερ και καλλιεργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από την MI5 για περισσότερα από 20 χρόνια. Continue reading “ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το παιχνίδι συγκάλυψης των “Ισλαμιστών Μαχητών της Λιβύης””

Καταγγελία UNICEF: Γυναίκες και παιδιά βιάζονται και ξυλοκοπούνται στη Λιβύη

 

ÌÝóá óôçí æÝóôç ôïõ ìåóçìåñéïý ôï âëÝììá ÷Üíåôáé óôéò óêéÝò ðïõ êïéìïýíôáé ìéêñÜ ðáéäéÜ,ãõíáßêåò êáé Üíôñåò,áöçìÝíïé êõñéïëåêôéêÜ óôçí ìïßñá ôïõò. ÄåêÜäåò Áöãáíïß ðñüóöõãåò,æïýí åäþ êáé ìéá åâäïìÜäá ðåñßðïõ ,óå óêçíÝò êáé áõôïó÷Ýäéá êáôáëýìáôá óôï Ðåäßïí ôïõ ¶ñåùò. ÏéêïãÝíåéåò ìå ìéêñÜ ðáéäéÜ,áðñïóôÜôåõôá áðü ôïí êáýóùíá,÷ùñßò íåñü,öáãçôü êáé êõñßùò ÷ùñßò áîéïðñåðåßò óõíèÞêåò õãéåéíÞò,ðñïóðáèïýí íá åðéâéþóïõí üðùò ìðïñïýí. ¸öôáóáí óôçí ÁèÞíá ïé ðåñéóóüôåñïé áðü ôçí ÌõôéëÞíç,÷ùñßò ÷ñÞìáôá ãéá íá ìðïñÝóïõí íá ðëçñþóïõí îåíïäï÷åßï Þ êÜðïéï äùìÜôéï êáé Ýôóé ìç ìðïñþíôáò íá ðÜíå áëëïý,ðáñáìÝíïõí óôï ðÜñêï.ÅèåëïíôÝò ôïõò ðáñÝ÷ïõí öáãçôü êáé íåñü.  Ïé ðåñéóóüôåñïé áðü áõôïýò ÷ñåéÜæïíôáé ÷áñôéÜ ãéá íá öýãïõí áðü ôçí ÁèÞíá,ðñüò Üëëåò ÷þñåò ôçò Åõñþðçò. Ïé Üíèñùðïé áõôïß Ýöõãáí áðü ìéá ðáôñßäá ðïõ óðáñÜóóåôáé áðü ôïí ðüëåìï áíáæçôþíôáò ìéá êáëýôåñç æùÞ êáé ðñïóðáèïýí íá åðéâéþóïõí åãêëùâéóìÝíïé óå Ýíáí åíäéÜìåóï óôáèìü áâïÞèçôïé,Ôñßôç 21 Éïõëßïõ 2015  (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Γυναίκες και παιδιά που ξεκινούν το επικίνδυνο ταξίδι για την Ευρώπη για να γλιτώσουν από τη φτώχεια και τους πολέμους στην Αφρική ξυλοκοπούνται, βιάζονται και λιμοκτονούν κατά την κράτησή τους σε πραγματικά κολαστήρια στη Λιβύη, κατήγγειλε σήμερα η UNICEF. Continue reading “Καταγγελία UNICEF: Γυναίκες και παιδιά βιάζονται και ξυλοκοπούνται στη Λιβύη”

Βρετανοί βουλευτές κατακεραυνώνουν την επέμβαση στη Λιβύη το 2011

Στο στόχαστρο και ο Κάμερον

vretanoi-vouleftes-katakeravnonoun-tin-epemvasi-sti-livyi-to-2011Βρετανική κοινοβουλευτική επιτροπή επικρίνει σφοδρά τη διεθνή επέμβαση στη Λιβύη του Καντάφι το 2011, κατηγορώντας συγκεκριμένα τον τότε πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον, λέγοντας πως η επιχείρηση κατέληξε στη μετατροπή της χώρας σε «κατεστραμμένο κράτος».  Continue reading “Βρετανοί βουλευτές κατακεραυνώνουν την επέμβαση στη Λιβύη το 2011”

WIKIleaks: Επικίνδυνη για την Παγκόσμια Ειρήνη η Χίλαρυ Κλίντον!

hils-emails

Η γνωστή αποκαλυπτική ιστοσελίδα δημοσιεύει ένα θησαυρό αρχείων από 1.258 emails της Χίλαρι Κλίντον, όσο εκείνη διετέλεσε ως πρώην Γραμματέας του Κράτους στην Ουάσιγκτον, όπως αναφέρεται στην πολιτική εφημερίδα The Hill. Πρόκειται για τεράστιο σκάνδαλο που αφορά στοιχεία για τον καταστροφικό πόλεμο του 2003 στο Ιράκ, ωστόσο η υποψήφια των επικείμενων προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, δεν καθίσει ποτέ στο εδώλιο του κατηγορουμένου…

WikiLeaks publishes more than 1000 Hillary Clinton war emails Continue reading “WIKIleaks: Επικίνδυνη για την Παγκόσμια Ειρήνη η Χίλαρυ Κλίντον!”